• Mjøsen Golfklubb
   Ringslia 50
   2390 Moelv

   Kontor62 36 95 01
   Booking62 36 95 01

Klubben

Lover og bestemmelser

Lov for Mjøsen Golfklubb stiftet 01.11.1989.

Vedtatt av årsmøtet 01.11.1989, med senere endringer, senest av 27. februar 2020
 
I. INNLEDENDE BESTEMMELSER
 
§ 1                Formål
 
(1)                 Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og
paralympiske komité (NIF).
 
(2)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
 
§ 2                Organisasjon
 
(1)                 Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
 
(2)                 Klubben er medlem av Norges Golfforbund (NGF).
 
(3)       Klubben er medlem av NIF gjennom Innlandet  idrettskrets, hører hjemme i Ringsaker           kommune, og er medlem av Ringsaker idrettsråd.
 
(4)       Klubben skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for klubben uavhengig av hva som måtte stå i klubbens egen lov.
 
 
§ 3                Medlemmer
 
(1)                 For at en person skal opptas i klubben må vedkommende:
a)         Akseptere å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)         Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til klubben og andre organisasjonsledd i NIF.
 
(2)       Styret i klubben kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal                                 personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg.             Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.
 
(3)                 Medlemskap i klubben er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.
 
(4)       Medlemmet plikter å overholde klubbens og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 
(5)       Utmelding skal skje skriftlig innen 31. desember ellers vil full medlemskontingent bli krevd påfølgende år.
 
(6)       Klubben kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt           medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i klubben og skal strykes fra klubbens medlemsliste.
 
(7)       Styret i klubben kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.
 
(8)       Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.
 
(9)       Ved fratakelse av medlemskap kan klubbens vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til klubbens styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.  Klubbens vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.
 
(10)     Klubben skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.
 
 
 
 
 
II. TILLITSVALGTE
 
§ 4                Kjønnsfordeling
 
(1)       Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer,
komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.
 
(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.
           
(3)       Idrettsstyret kan pålegge klubben å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.
 
(4)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.
 
 
§ 5                Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
 
(1)       For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben.
 
(2)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i klubben: medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.
 
(3)       Et medlem kan ikke ha styreverv i flere klubber som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmuligheter over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av klubbenes fordel.
 
(4)                 Forslagsrett:
a)      Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
b)      Styret i klubben har forslagsrett til og på årsmøtet i klubben.
c)        Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.
 
(5)                 Møte- og talerett:
a)      Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøte i klubben.
b)        Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
 
 
§ 6                Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker
(1)                 Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:
a)        utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
b)       mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.
 
(2)      En arbeidstaker i klubben har ikke stemmerett på klubbens årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet er opphørt.
 
(3)       En arbeidstaker i klubben kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 
(4)       Bestemmelsen er ikke til hinder for at klubben gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til klubbens styre.
 
(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.
 
(6)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.
 
 
§ 7                Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til klubben
 
(1)       Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av klubben som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i klubben eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt i eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av klubben. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntrer før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.
 
(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som           representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke   velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.
 
(3)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.
 
(4)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/ oppnevning.
 
 
 
§ 8                Inhabilitet
 
(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget           for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a)       når vedkommende selv er part i saken,
b)        når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
c)         når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
d)        når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.
 
(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.
 
(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i klubben.
 
(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte           representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.
(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
 
(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.
 
(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.
 
(8)                 Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klubben.
 
 
§ 9                Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
 
(1)       Styrer, komiteer og utvalg i klubben er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
 
(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.
            
(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for klubbens medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i en enkelt sak.
 
 
§ 10              Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse
 
(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet.
 
(2)                 Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.
 
(3)                 Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.
 
 
 
III. ØKONOMI
 
§ 11              Regnskaps- og revisjonsplikt mv.
 
(1)       Klubben er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.
 
(2)                 Klubben skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon
der dette gjelder. Klubber med en årlig omsetning på fem millioner
kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning
for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter
alminnelig lovgivning. For klubber som ikke har regnskapsplikt etter
alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:
a)       Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i
regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom
idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte
grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
b)       Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres
berettigelse.
c)       Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes
karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
d)       Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og
underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum
fem år etter regnskapsårets slutt.
e)       Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av
minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal
være godkjent av minimum to personer i felleskap
 
(3)                 Klubben skal ha underslagforsikring.
 
 
§ 12              Budsjett
 
 1. På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.
Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.
 
 1. Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.
 
 
§ 13              Utlån og garatier
 
Klubben kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med           betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.
 
 
IV. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.
 
§ 14              Årsmøtet
 
(1)       Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 
(2)       Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på           annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på klubbens internettside. Innkalling kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på klubbens internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.
 
(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 
(4)       Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at  andre personer og/eller media kan være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.
 
(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst           tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 
(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
 
§ 15              Ledelse av årsmøtet
 
Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.
 
 
§ 15              Årsmøtets oppgaver
 
Årsmøtet skal:
 
 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 1. Velge dirigent(er).
 1. Velge protokollfører(e)
 1. velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Godkjenne innkallingen.
 1. Godkjenne saklisten.
 1. Godkjenne forretningsorden.
 1. Behandle klubbens årsberetning.
 1. Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning (og     revisorsberetning).
 1. Behandle forslag og saker.
 1. Fastsette medlemskontingent på minst kr. 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 1. Vedta klubbens budsjett
 1. Behandle klubbens organisasjonsplan.
14. Foreta følgende valg:[1]
 1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem og 1 varamedlem[2].
 1. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.[3]
 1. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 1. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 1. Eventuelt øvrige valg i henhold til klubbens organisasjonsplan
 
§ 17              Stemmegivning på årsmøtet
 
(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
 
(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer eller stemmer på kandidater som ikke er foreslått eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
 
(3)       Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne           avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
 
§ 18              Ekstraordinært årsmøte
 
(1)       Ekstraordinært årsmøte i klubben innkalles av klubbens styre med minst 2 ukers frist etter:
a) Vedtak av klubbens styre eller årsmøte.
b) Vedtak av styret eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd eller.
c) Skriftlig krav fra ¼ eller 50 av klubbens stemmeberettigete medlemmer.
 
(2)       Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.
 
(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer           som minst tilsvarer antallet styremedlemmer iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
 
(4)       Ekstraordinært årsmøte i klubben skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i           kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.
 
(5)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.
 
 
§ 19              Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang
 
Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydeligomfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.
 
 
§ 20              Klubbens styre
 
(1)       Klubben ledes og forpliktes av styret som representerer klubben utad. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 
(2)                 Styret skal blant annet.:
a)       Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)        Påse at klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
c)         Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.
d)       Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
e)       Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd
dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
f)        Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.
 
(3)       Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.
 

§ 21 Kontrollutvalg
 
(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a)       Påse at klubbens virksomhet drives i samsvar med klubbens og
overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)       Ha et særlig fokus på at klubben har forsvarlig forvaltning og
økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak,
bevilgninger og økonomiske rammer.
c)       Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi
en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d)       Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta
regnskapsrevisjon, med mindre klubben har engasjert revisor. I så fall
skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov
engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner
nødvendig.
e)       [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]
 
(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og
      dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.
 
 
§ 22 Valgkomité
 
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av  valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.
 
 
§ 23 Grupper
 
 1. Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan
disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av
klubbens organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.
 
 1. Dersom klubbens årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette        grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
a)        Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 
b)       Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret
fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens
regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets
regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
c)       Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
d)       Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av
fullmakt gitt av årsmøtet.
 
(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte
     forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.
 
[1] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.
[2] Klubben kan velge om styremedlemmer skal velges for ett eller to år av gangen. Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum ett styremedlem og ett varamedlem. Styremedlemmer kan velges til spesifikke oppgaver.
[3]Klubb med årlig omsetning på kr 5 millioner eller plikter å ha engasjert revisor, , og må innta følgende som nytt punkt 10: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med minst to medlemmer.»