• Mjøsen Golfklubb
   Ringslia 50
   2390 Moelv

   Kontor62 36 95 01
   Booking62 36 95 01

Klubben

Lover og bestemmelser

LOV FOR MJØSEN GOLFKLUBB
Lov for Mjøsen Golfklubb (heretter klubben), stiftet 1.11.1989. Gyldig fra 1.1.2024.
Sist endret 27.02.2024. 

§ 1       Formål

Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


§ 2       Organisasjon
(1)        Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
(2)        Klubben er medlem av Norges Golfforbund.  For regler om Klubbens plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder NIFs lov § 10-1 (4).
(3)        Klubben er medlem av NIF og dermed tilsluttet Innlandet Idrettskrets og Ringsaker Idrettsråd.
(4)        For regler om representasjonsrett, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).
(5)        For regler om Klubbens plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

§ 3       Medlemmer

 1. For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder NIFs lov §§ 10-4 og 10-6, med unntak av regelen om utmelding i denne lovs § 3-3.

 2. For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder NIFs lov § 10-5 og forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister med utfyllende regler.
 3. Den som ikke senest 31. desember[1] har sendt skriftlig utmelding av klubben eller melding om overgang til annen kontingent-/avgiftsgruppe, anses som medlem i samme kontingent-/avgiftsgruppe i det påfølgende år.
§ 4       Kjønnsfordeling
For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i
overordnet organisasjonsledd, gjelder NIFs lov § 2-4.

§ 5       Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.
For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

§ 6       Inhabilitet
For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8

§ 7       Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll
For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov § 2-9.

§ 8       Refusjon av utgifter og godtgjørelse
For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

§ 9       Regnskap og revisjon mv.
For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

§ 10     Årsmøtet
 1. Årsmøtet er Klubbens høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
 1. Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.  
 1. Årsmøtets oppgaver:
Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 1. Velge dirigent(er)
 2. Velge protokollfører(e)
 3. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Godkjenne forretningsorden
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten        
 7. Behandle Klubbens årsberetning
 8. Behandle
  1. klubbens regnskap
  2. styrets økonomiske beretning
  3. kontrollutvalgets beretning
  4. eventuell beretning fra engasjert revisor
 9. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste            
 10. Fastsette
  1. medlemskontingent på minst kr 50
  2. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 11. Vedta Klubbens budsjett
 12. Behandle Klubbens organisasjonsplan
 13. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem
  2. Kontrollutvalg med leder, ett medlem og ett varamedlem
  3. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  4. Valgkomité med leder, og to medlemmer og ett varamedlem
  5. Eventuelt øvrige valg i henhold til Klubbens organisasjonsplan
 1. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere Klubbens regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

For regler om kontrollutvalg, gjelder NIFs lov § 2-12

For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18

For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov
§ 2-19
.


§ 11     Klubbens styre

(1)        Klubben ledes og forpliktes av styret, som representerer Klubben utad.

(2)        Styret er Klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.

(3)        Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av Klubbens virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:
 • at Klubbens formål ivaretas
 • forsvarlig organisering av Klubbens virksomhet og økonomistyring
 • at beslutninger fattes i samsvar med overordnete organisasjonsledds regelverk og vedtak, Klubbens lov og årsmøtets vedtak
 • registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom Klubben organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 • at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom Klubben organiserer barneidrett

(4)        Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
           
(5)        Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

(6)        Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12     Grupper

(1)        Klubbens årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes, eventuelt delegere dette til styret.

(2)        Dersom Klubbens årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

a)         Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
b)         Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.  
c)         Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
d)         Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.

(3)        Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte klubben uten fullmakt fra styret eller årsmøtet, og innenfor de rammer som er fastsatt av styret eller årsmøtet..


§ 13     Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs regelverk.

§ 14     Regler for spill, ordensregler m.v.
(1)        For golfspillet gjelder de golfregler og de regler for etikette som det er vist til i NGFs lov, supplert med NGFs og Klubbens lokale regler og turneringsregler. Dessuten gjelder NGFs handicapregler og amatørregler. Innenfor NGFs lover og bestemmelser fastsetter Klubbens styre de lokale regler, turneringsregler og øvrige regler for spillets avvikling, samt ordens- og sikkerhetsregler for Klubbens område, som det finner ønskelig.
(2)        For å være berettiget til å spille golf på en bane slopet av NGF må spilleren være medlem av en golfklubb med rett til å utstede offisielt handicap fra et nasjonalt golfforbund. Unntak er rekrutteringstiltak organisert av Klubben og prøvespill sammen med et medlem av Klubben.


§ 15     Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

 § 16    Oppløsning, utmelding mv.
 1. Klubben kan vedta oppløsning:
  1. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
  2. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.
En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2)        Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
 
(3)        For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.
 
[1] Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist.

[1] Klubbens årsmøte kan ved lovvedtak vedta en senere dato som utmeldingsfrist.
  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her